Όροι Χρήσης

1. Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα cressidajewels.com (εφεξής το “Cressida Jewels e-shop”) είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CRESSIDA EE» που εδρεύει στη Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.15, email: [email protected] (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Κάθε αναφορά στο «Cressida Jewels e-shop» σε αυτή την ιστοσελίδα αναφέρεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία είναι ο πωλητής των προϊόντων “Cressida Jewels” (εφεξής τα «Προϊόντα») την κατασκευή και λειτουργία του e-shop, τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, την πραγματοποίηση και διαχείριση των πωλήσεων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πώληση των Προϊόντων.
Κάθε αναφορά στον Πελάτη αναφέρεται στον επισκέπτη ή/και χρήστη του Cressida Jewels e-shop ή/και αγοραστή των Προϊόντων και υπηρεσιών του Cressida Jewels e-shop.

Η χρήση του Cressida Jewels e-shop καθώς και η υποβολή παραγγελιών από τον Πελάτη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και υπηρεσιών του e-shop. Συνεπώς, ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του Cressida Jewels e-shop και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η περαιτέρω χρήση του Cressida Jewels e-shop ισοδυναμεί με αυτόματη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Ο Πελάτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του Πελάτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών του Cressida Jewels e-shop τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ:
Οι Πελάτες καλούνται να διαβάσουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν προβούν στη χρήση του Cressida Jewels e-shop.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι η λειτουργία του Cressida Jewels e-shop συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, της νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της εργατικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας και όλων των άλλων νομικών διατάξεων που σχετίζονται με λειτουργία της επιχείρησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Cressida Jewels e-shop.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Πελάτες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα ή δια ενημερώσεων που αναρτώνται στο Cressida Jewels e-shop. Οι συμβάσεις μέσω του Cressida Jewels e-shop καταρτίζονται στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλο το περιεχόμενο του Cressida Jewels e-shop, συμπεριλαμβανομένων και της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους αυτών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταποίηση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν αλλά και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χορηγεί στον Πελάτη, για τις ανάγκες χρησιμοποίησης του Cressida Jewels e-shop, ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του e-shop και των περιεχομένων αυτού. Ως εκ τούτου ο Πελάτης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση του e-shop και των στοιχείων του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση του Πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Cressida Jewels e-shop, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του e-shop συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4. Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη του Cressida Jewels e-shop

4.1. Ο Πελάτης του Cressida Jewels e-shop και των υπηρεσιών του αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί το e-shop σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του Cressida Jewels e-shop και των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο Πελάτης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση τουe-shop από τρίτους.

Ενδεικτικώς ο Πελάτης με το παρόν εγγυάται:

 • Ότι δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας.
 • Ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
 • Ότι θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των τρίτων.

 

4.2. Περαιτέρω ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του λογαριασμού του Πελάτη, χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

4.3.Ο Πελάτης του Cressida Jewels e-shop ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους και φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από παράλειψη αυτής της υποχρέωσής του διαφύλαξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

4.4.Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια και εργασία που εκτελείται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλει επομένως να διασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποιεί κατ’ εξουσιοδότησή του το Cressida Jewels e-shop συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και με κάθε εφαρμοστέα διάταξη νόμου του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που σχετίζονται με τη λήψη, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του Cressida Jewels e-shop.

4.5. Ο Πελάτης:

    α) Φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρεί στο Cressida Jewels e-shop.

    β) Έχει την υποχρέωση να αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Cressida Jewels e-shop με τα καταχωρημένα από αυτόν στοιχεία και να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση χωρίς εξουσιοδότηση ή ειδική άδεια.

4.6. O Πελάτης ευθύνεται πλήρως για κάθε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντων- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα PayPal που μπορεί να ζημιώσει αυτόν χωρίς καμία υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά της οποίας δεν δύναται να προβάλει καμία αξίωση εξ αυτού του λόγου. Ομοίως σε περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά σε κενό του λογισμικού προστασίας του Πελάτη από ιούς, ευθύνεται απολύτως ο τελευταίος.

4.7.Ο Πελάτης έχει την ευθύνη, μετά την εγγραφή του στο Cressida Jewels e-shop και κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω του Cressida Jewels e-shop να καταχωρίσει ο ίδιος ορθώς τα αιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ατομικά του στοιχεία.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το Cressida Jewels e-shop δεν ευθύνεται και δεν υπέχει κάποια υποχρέωση ως ακολούθως:

5.1. Δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, εφόσον οφείλονται σε υπαιτιότητα του Πελάτη.

5.2. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Cressida Jewels e-shop καθόσον η διαθεσιμότητα αυτών όπως εμφανίζεται στο Cressida Jewels e-shop ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους Πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει κάποια περαιτέρω ευθύνη.

5.3. Το Cressida Jewels e-shop παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Cressida Jewels e-shop «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί Πελάτης του Cressida Jewels e-shop ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Cressida Jewels e-shop σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Αντιθέτως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Cressida Jewels e-shop, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων Προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το Cressida Jewels e-shop υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

5.4. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο και θα προέρχεται από την παραβίαση των ως άνω υπό 4 όρων.

5.5. Δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων η οποία γίνεται από τον Πελάτη, χωρίς υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και των λοιπών γενικών όρων όπως περιγράφονται ανωτέρω και κατωτέρω.

5.6. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντων μέσω του Cressida Jewels e-shop- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Πελάτη καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα PayPal που μπορεί να ζημιώσει τον τελευταίο χωρίς καμία υπαιτιότητά της, ούτε στην περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε σφάλμα του λογισμικού της πλατφόρμας της τελευταίας.

5.7. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων από τον Πελάτη καθώς και από οποιαδήποτε εκ μέρους τους ψευδή βεβαίωση ή δήλωση.

5.8. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Πελάτης από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.

5.9. Δεν εγγυάται ότι το Cressida Jewels e-shop, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Φέρει απλώς την ευθύνη της άμεσης ή της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της λειτουργίας της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

6. Παραγγελίες και Αποστολή

Δικαίωμα παραγγελίας έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18o έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση ψευδών ή αλλοιωμένων στοιχείων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει κάποια ευθύνη και θα επιβαρύνει τον Πελάτη με τα έξοδα αποστολής του Προϊόντος. Η παραγγελία ισχύει αφότου συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία στην φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας του Cressida Jewels e-shop. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι απαραίτητο να αναγνωστούν και να κατανοηθούν οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και να γίνει η αποδοχή τους. Μερική ή ολική ακύρωση ή και αλλαγή της παραγγελίας γίνεται μόνο αφού έχει ενημερωθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μέσω email: [email protected]. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής από και προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της συνεργαζόμενης εταιρείας διανομής. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς το απόθεμα του Προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη ώστε να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί η παραγγελία του.

7. Τιμοκατάλογος

Οι ανηρτημένες τιμές των προϊόντων στο Cressida Jewels e-shop καθορίζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον κάθε προϊόντος. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση όποτε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ το κρίνει απαραίτητο. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Ο Πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας οριστικοποιεί ότι θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή που αποδέχτηκε ακόμα κι αν τροποποιηθεί η τιμή του προϊόντος σε μέλλοντα χρόνο. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς την τιμή του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του.

8.Τρόποι πληρωμής

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να πληρώσουν για την ηλεκτρονική παραγγελία τους επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα
  Η χρέωση της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας του πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της, κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. Αποδεκτές κάρτες είναι αυτές των εταιρειών Visa, MasterCard, Maestro και American Express.
 • PayPal
  Για την εξόφληση της παραγγελίας μέσω PayPal ο πελάτης χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μόνο τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής του στο λογαριασμό PayPal που έχει ανοίξει. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει τα στοιχεία της κάρτας του για κάθε πληρωμή. Ο πελάτης χρειάζεται να προσθέσει μια κάρτα στον λογαριασμό PayPal και απλώς να συνδεθεί με τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής του για να πραγματοποιήσει την αγορά του.
 • Κατάθεση/Μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό
  Κάθε παραγγελία στην οποία επιλέγεται σαν τρόπος πληρωμής η τραπεζική κατάθεση, κρατείται σε εκκρεμότητα μέχρι να γίνει η κατάθεση του ποσού, αλλά για μέγιστο διάστημα δύο (2)  εργάσιμων ημερών. Αν στο διάστημα αυτό δεν γίνει η κατάθεση, η παραγγελία ακυρώνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τυχόν τραπεζικά έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον πελάτη.
  VIVA PAYMENTS SERVICES SA
  IBAN: GR5070100000000495175939773
  BIC: VPAYGRAA
 • Αντικαταβολή
  Ο πελάτης πληρώνει με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας. Υπάρχει επιπλέον χρέωση αντικαταβολής τρία ευρώ (3,00).

Η διαδικασία αποστολής ξεκινά σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα που εμφανίστηκε το ποσό της συναλλαγής στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

9. Αποστολή και έξοδα μεταφοράς

Το Cressida Jewels e-shop δέχεται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράδοση των παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών και εντός 2-5 εργάσιμων ημερών για την Ελλάδα και έως 10 εργάσιμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία αποστολής ξεκινά σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα που εμφανίστηκε το ποσό της συναλλαγής στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, αποστέλλονται στα στοιχεία (διεύθυνση και παραλήπτη) που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η εταιρεία επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των προϊόντων εντός Ελλάδος γίνεται με χρέωση του πελάτη τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50) ανά παραγγελία και η αποστολή είναι  δωρεάν για αγορές άνω των τριάντα (30) ευρώ. Η αποστολή των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται με χρέωση του πελάτη δεκαεπτά ευρώ (17) ανά παραγγελία και η αποστολή είναι δωρεάν εάν η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους Πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου κατάλληλου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

10. Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του Cressida Jewels e-shop.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρούν στο Cressida Jewels e-shop ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στο Cressida Jewels e-shop είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του Cressida Jewels e-shop.

11. Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του Cressida Jewels e-shop αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα).

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Cressida Jewels e-shop, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Καμία έγκυρη σύμβαση πώλησης μέσω του Cressida Jewels e-shop δε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εάν προηγουμένως η υποβληθείσα παραγγελία δεν έχει ελεγχθεί και γίνει αποδεκτή από την τελευταία και δεν έχει αποσταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας προς τον Πελάτη.

12. Πολιτική Επιστροφών-Υπαναχώρηση

12.1 Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος χωρίς αναφορά του λόγου υπαναχώρησης.
Τότε:

 1. επιστρέφει τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χωρίς δείγματα καταπόνησης από χρήση τους, στην αρχική τους συσκευασία και
 2. επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων

Ο πελάτης μπορεί, πριν από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μέσω του website, των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με μία ξεκάθαρη δήλωσή σας και με την αποστολή τους:

 1. είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας (Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα, 11526, Business Center Triaena)
 2. είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί ο πελάτης να αποστείλει την ανωτέρω δήλωση πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά χωρίς επιβάρυνση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία το προϊόν επεστράφη.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

12.2 Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται λάθος προϊόντα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

12.3 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων (Νόμιμη Εγγύηση)

Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. Του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Επιστροφή των προϊόντων μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η εταιρεία θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της επιστροφής καθώς και με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρεία.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.  Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
13. Ασφαλή προϊόντα – Όροι εμπορικής εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Υπό την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά .

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, ήτοι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution (ADR) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ανακύψει διαφορά σε σχέση με αγορά που πραγματοποίησε ο Πελάτης από το Cressida Jewels e-shop και διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επισκεφτεί τον ακόλουθο ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς του.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECCGREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784, [email protected]. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969/22.03.2017 εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  μέσω e-mail στο [email protected].

Πολιτικη Απορρητου

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρεία μας. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή εν γένει χρησιμοποιείτε και πραγματοποιείτε αγορές στην Ιστοσελίδα μας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική Cookies.

1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικων σας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «CRESSIDA EE» που εδρεύει στη Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.15 (Business Center Triaena), email [email protected] (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «εμείς») και διαχειρίζεται και λειτουργεί την Ιστοσελίδα https://cressidajewels.com και το ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί σε αυτή (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή το «Cressida Jewels e-shop»).

2. Ποιους αφορά η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του Cressida Jewels e-shop, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο εκείνων που επισκέπτονται το e-shop χωρίς να έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό όσο και εκείνων που έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό και ανεξάρτητα από το αν αυτοί προβαίνουν σε πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής στο πλαίσιο αυτού (του e-shop) ή όχι.

3. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Μεριμνούμε, ώστε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κατάλληλα και συναφή προσωπικά σας δεδομένα ενόψει του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται και έτσι ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Cressida Jewels e-shop με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτάται και διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα που έχει κάθε φορά το υποκείμενο των δεδομένων (απλός επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης) και το είδος της σχέσης ή συναλλαγής με αυτό. Ενόψει αυτού τα δεδομένα που συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολο τους, όπως ανωτέρω εξηγήσαμε:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης που περιλαμβάνουν το όνομά σας, το επώνυμό σας καθώς και δεδομένα για την ηλεκτρονική ταυτοποίησή σας για τη σύνδεσή σας σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (όνομα χρήστη/username και κωδικός πρόσβασης/password). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται ακόμη: Δ.Ο.Υ., ΑΦΜ, επαγγελματική δραστηριότητα, επωνυμία.

β. Δεδομένα Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τη διεύθυνσή σας αποστολής των προϊόντων ή τιμολόγησης που δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τον αριθμό του τηλεφώνου σας, σταθερού ή κινητού. Επίσης δεδομένα που λαμβάνουμε από επικοινωνίες με εσάς, αιτήματα για βοήθεια, παράπονα και ερωτήματα και δεδομένα καταγεγραμμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών μαζί σας (λ.χ. τηλεφωνικών παραγγελιών) σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους παροχής αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα.

γ. Οικονομικά Δεδομένα που περιλαμβάνουν πληροφορίες πληρωμών σας, στοιχεία για τον τραπεζικό σας λογαριασμό από τον οποίο εκτελείτε έμβασμα προς εμάς

δ. Δεδομένα Συναλλαγών που περιλαμβάνουν λ.χ. στοιχεία ολοκληρωμένων πωλήσεων προϊόντων προς εσάς συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει μέσω του Cressida Jewels e-shop στο παρελθόν, επιστροφές κ.λπ..

ε. Δεδομένα τεχνικής υφής από τη χρήση και αλληλεπίδρασή σας με το Cressida Jewels e-shop όπως ενδεικτικά: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών, (εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη χρήση όσων εξ αυτών δεν είναι τεχνικώς απολύτως απαραίτητα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας).

στ. Δεδομένα Διαφήμισης που περιλαμβάνουν λ.χ. πληροφορίες για την ανταπόκρισή σας σε προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μας, τις επιλογές σας, το ιστορικό αναζητήσεών σας, τις κατηγορίες προιόντων που προτιμάτε, συνδέσμους από τους οποίους έχετε ανακατευθυνθεί προς το Cressida Jewels e-shop, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε περισσότερο, τα εν λόγω δεδομένα προέρχονται κατά βάση μέσω cookies διαφήμισης και αντλούμε δεδομένα από αυτά μόνο εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη χρήση τους (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies διαφήμισης ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας).

ζ. Δεδομένα απαντήσεών και ανταποκρίσεών σας σε έρευνες της Εταιρείας στο μέτρο που δεν πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα.

η. Δεδομένα για τη διεξαγωγή (υλοποίηση, έλεγχο εγκυρότητας συμμετοχών, επικοινωνία με νικητές, απόδοση επάθλων κ.λπ.) και τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Εταιρεία.

θ. Δεδομένα που συλλέγονται όταν συνδέεστε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν συνδεθείτε στο Cressida Jewels e-shop μέσω κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης στα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνεται ενδεικτικά το όνομα χρήστη ή τυχόν ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι πληροφορίες προφίλ ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιεί με βάση τις ρυθμίσεις απορρήτου σας κ.λπ..

 

Ρητά διευκρινίζουμε ότι δε μας ενδιαφέρει και δεν προβαίνουμε σε συλλογή:

 • Δεδομένων ανηλίκων. Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η Ιστοσελίδα ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένη σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία συλλέγει δήλωση από όσους πραγματοποιούν συναλλαγές στο πλαίσιο αυτής ότι είναι άνω των 18 ετών και ρητώς διευκρινίζει ότι σύνδεση στην Ιστοσελίδα της επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρά τα ανωτέρω συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.
 • Δεδομένων ειδικών κατηγοριών/Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά σας, τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή πληροφορίες για ποινικές καταδίκες σας) στο ή μέσω του Cressida Jewels e-shop ή με άλλον τρόπο. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρά τα ανωτέρω συλλεχθεί οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

 

Ρητά διευκρινίζουμε επίσης τα ακόλουθα:

 • Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας π.χ. μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) ή άλλως με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.
 • Ειδικότερα στο Cressida Jewels e-shop χρησιμοποιούμε και ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κάνετε πληρωμές για την αγορά κάποιου προϊόντος από το e-shop («Υπηρεσία Πληρωμής») μέσω αυτών (αν δεν επιλέξετε δηλ. κάποιον τρόπο πληρωμής απευθείας προς την Εταιρεία π.χ. την αντικαταβολή ή την πραγματοποίηση εμβάσματος προς την Εταιρεία). Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες/δεδομένα που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, εποπτεία και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών/δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής.
4. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τις ακόλουθες πηγές:

 1. Συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε εσείς οικειοθελώς κατά τη χρήση των υπηρεσιών του Cressida Jewels e-shop και ιδίως κατά την υποβολή παραγγελίας προϊόντος, δημιουργίας λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, συμμετοχής σας σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες κ.λπ.. Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς είναι ιδίως τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 3.α, 3.β, 3.γ, 3.ζ, 3.η.
 2. Αναπαράγουμε ή συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 3.ε.
 3.  Συλλέγουμε και οι ίδιοι δεδομένα από τη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση όπως τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 3.δ.
 4. Συλλέγουμε δεδομένα και από τρίτα μέρη (αυτό ισχύει ιδίως για τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα υπό 3.θ, 3.στ, 3.ε) ή δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό. Μερικές φορές λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, ανάλογα με το πώς επιλέγετε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας, αυτό συμβαίνει π.χ. μέσω cookies τρίτων μερών (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας) ή όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο Cressida Jewels e-shop χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 5. Εάν επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία προϊόντων που έχετε διενεργήσει μέσω του Cressida Jewels e-shop από κάποιο από τα συμβεβλημένα με την Εταιρεία Σημεία Παράδοσης, τα οποία αναφέρονται συγκεκριμένα στο e-shop, θα λάβουμε από αυτό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από εσάς έντυπο παράδοσης παραγγελίας που θα εμπεριέχει το ονοματεπώνυμο, αριθμό της παραγγελίας σας, δήλωσή σας για την παραλαβή της παραγγελίας και ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων απευθείας από εσάς περιλαμβάνεται επίσης η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που τυχόν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπου αυτό επιτρέπεται, θα πρέπει προηγουμένως να τους έχετε ενημερώσει (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής τους στην παρούσα) και να έχετε εξασφαλίσει, όπου τυχόν απαιτείται, τη συγκατάθεσή τους. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε την Εταιρεία έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά.

5. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

Α. Για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή λήψης προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει ενδεικτικά την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις παραγγελίες των προϊόντων που εσείς υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή τηλεφωνικώς, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την πορεία μιας παραγγελίας προϊόντος που έχετε υποβάλει ή να τη διαχειριστούμε σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξής της, για να επικοινωνούμε μαζί σας, για να διαχειριζόμαστε αιτήματα ή παράπονά σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, για σκοπούς τιμολόγησης, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και για την εν γένει παρακολούθηση της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων από τη μεταξύ μας σύμβαση.

Β. Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση που επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού σε αυτή.

Γ. Για την επικοινωνία μαζί σας.

Δ. Για σκοπούς διαφήμισης. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε:
α. Για να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία (newsletters), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εφόσον μας έχετε ζητήσει να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία συμπληρώνοντας σχετική φόρμα στην Ιστοσελίδα.
β. Για να σας ενημερώνει η Εταιρεία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προϊόντα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, εφόσον μας έχετε παράσχει σχετικά τη συγκατάθεσή σας.
γ. Για τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών π.χ. κληρώσεων/διαγωνισμών, εφόσον έχετε επιλέξει να μετάσχετε σε αυτές.
δ. Για την εξατομίκευση των διαφημίσεων και πληροφοριών που σας δείχνουμε (π.χ. online). Η εν λόγω επεξεργασία συνεπάγεται την κατάρτιση προφίλ σας με συνδυαστική λήψη υπόψη των δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα υπό 3 ανωτέρω (ιδίως ιστορικό περιήγησης και αγορών, πληροφορίες από cookies κ.λπ.).

 1. Για σκοπούς ανάλυσης και ερευνών. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε για την αποστολή ή υποβολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Εταιρείας, την αναβάθμιση/βελτίωση των υπηρεσιών και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης της Εταιρείας μαζί σας.

ΣΤ. Για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

Ζ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας η τρίτου. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία για λόγους ενδεικτικά:
α. θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης εννόμων αξιώσεων της Εταιρείας
β. για σκοπούς αποτροπής απάτης, ασφάλειας, προστασίας δικαιωμάτων, πληροφοριακών συστημάτων, περιουσίας της Εταιρείας και σχετιζόμενων με αυτή μερών, υπαλλήλων της και εν γένει των χρηστών της Ιστοσελίδας
γ. συμμόρφωσης της Εταιρείας με υποχρεώσεις της που προκύπτουν από συμβάσεις της με τρίτα μέρη
δ. διενέργειας εταιρικών συναλλαγών στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να μεταβιβάσουμε ή να επιβαρύνουμε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

6.Σε ποια νομική βάση στηριζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε συμφωνία με τις επιταγές του νομικού πλαισίου περί προσωπικών δεδομένων φροντίζουμε ώστε να έχουμε μια έγκυρη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας αυτών (δείτε τους σκοπούς στην αμέσως παραπάνω ενότητα 5 αναφερόμενες περιπτώσεις Α έως Ζ):

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.Α και 5.Γ η νομική βάση επεξεργασίας είναι η ανάγκη εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης. Η παροχή και η αντίστοιχη επεξεργασία των σχετικών ως προς τους σκοπούς αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας λ.χ. σχετικά με τις παραγγελίες σας και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησής σας και τυχόν μη παροχή αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της σε εσάς. Η επεξεργασία για τον αναφερόμενο σκοπό υπό 5.Γ βασίζεται στη νομική βάση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας σε περιπτώσεις επικοινωνιών της Εταιρείας με υποκείμενα με τα οποία δεν υπάρχει συμβατική σχέση.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.Δ (α,β,γ,δ) και 5.Β η νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης. Ρητά διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση εκ μέρους σας της φόρμας εγγραφής στην Ιστοσελίδα συνιστά συγκατάθεση με σαφή θετική ενέργεια για τη συνακόλουθη επεξεργασία των αναγκαίων ως προς αυτό δεδομένων, ήτοι για την επίτευξη του σκοπού της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια. Μπορείτε δε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και δε θα είστε πλέον εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόμενα στο πλαίσιο της παρούσας υπό 13. Κατά περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης λ.χ. στα διαφημιστικά μηνύματα και newsletters που λαμβάνετε στο τέλος αυτών θα υπάρχει υπερσύνδεσμος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και διαγραφής σας από τις λίστες παραληπτών διαφημιστικών μηνυμάτων, newsletters κ.λπ.. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να απεγγραφείτε από την Ιστοσελίδα επιλέγοντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας σε αυτή.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.ΣΤ η νομική βάση επεξεργασίας είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Η παροχή των δεδομένων και η επεξεργασία αυτών είναι υποχρεωτική, η δε μη παροχή θα οδηγούσε σε παραβίαση εκ μέρους της Εταιρείας υφιστάμενης νομικής της υποχρέωσης.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.Ζ, 5.Ε και 5.Δ.ε, η νομική βάση επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου (ενδεικτικά λοιπών εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, συνεργαζόμενων με την Εταιρεία εταιρειών, προμηθευτών, εργαζομένων κ.λπ.). Της επεξεργασίας αυτής έχει προηγηθεί στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας ή του τρίτου δεν υπερισχύει το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7.Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζουμε τον χρόνο τήρησης για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

α. τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα,

β. πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός,

γ. τυχόν νομική υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και

δ. την ανάγκη τήρησης των δεδομένων για λόγους άσκησης αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων μας.

Ειδικότερα, αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, εφόσον επιλέξετε την κατάργηση αυτού θα διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί για σκοπούς δημιουργίας και κατά τη χρήση του εν λόγω λογαριασμού με εξαίρεση αυτά που την τήρησή τους απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων και η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

8.Οι αρχές προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτό, νόμιμο και διαφανή τρόπο. Φροντίζουμε να έχουμε μια έγκυρη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και να είμαστε διαφανείς απέναντί σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει για τους σκοπούς που έχουμε προσδιορίσει ή περαιτέρω μόνο για σκοπούς που είναι συμβατοί με τους αρχικούς σκοπούς που έχουμε προσδιορίσει («περιορισμός του σκοπού»).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι μόνο όσα είναι κατάλληλα, συναφή και απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων») και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα καθώς και μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας («ακρίβεια»).

Δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται ενόψει των σκοπών επεξεργασίας αυτών («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να διασφαλίζει την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της προστασίας τους από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

9.Πώς διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή;

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με ασφάλεια. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία, τα οποία διαρκώς επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο. Ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι κανένας ιστότοπος και καμία συναλλαγή στο περιβάλλον του διαδικτύου δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, με τεχνικές ψευδωνυμοποίησης δεδομένων κ.λπ.. Σε σχέση με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη λογαριασμού, ήτοι του ονόματος χρήστη (username) και του μυστικού κωδικού εισόδου (password) σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για τη διατήρηση της μυστικότητας αυτών από τρίτα μέρη.

10.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της ή τρίτων, καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των αναγκαίων, με βάση τον σκοπό της εκάστοτε διαβίβασης, δεδομένων σας, μπορεί, για παράδειγμα, να είναι οι κατωτέρω:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους (on a need-to-know basis).
 2. Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε ή παρέχουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν, διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας μας όπως ενδεικτικά οι κάτωθι:
  α. πάροχοι εργαλείων διαχείρισης και διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία του Cressida Jewels e-shop ή άλλα μηνύματα προωθητικού χαρακτήρα, θα διαχειριζόμαστε την παράδοσή τους σε εσάς χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διανομής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου μέρους,
  β. πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας και πρόληψης απάτης – για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε παρόχους για να εντοπίζουμε χρήστες αυτοματοποιημένου λογισμικού που ενδέχεται να διαταράξουν τις υπηρεσίες μας ή για να αποτρέπουμε την κακή χρήση των υπηρεσιών μας,
  γ. πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού συνάθροισης δεδομένων και αναλύσεων που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να βελτιστοποιούμε αποτελεσματικά την παράδοση των παραγγελιών σας,
  δ. πάροχοι πλατφορμών λογισμικού που μας βοηθούν να επικοινωνούμε μαζί σας ή να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών – για παράδειγμα, διαχειριζόμαστε και απαντάμε σε τυχόν μηνύματα που μας στέλνετε μέσω του κέντρου βοήθειας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαχείρισης επικοινωνιών τρίτου μέρους,
  ε. πάροχοι υπηρεσιών online αποθήκευσης cloud και άλλων βασικών υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης,
  στ. πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών μεταφορών/ταχυμεταφορών,
  ζ. εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφημιστικές εταιρείες,
  η. εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα,
  θ. εταιρείες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (call centers)
  ι. εταιρείες που παρέχουν reviewing services για την αξιολόγηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Cressida Jewels e-shop καθώς και της εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής παραγγελίας των πελατών
  ια. συμβεβλημένα με την Εταιρεία Σημεία Παράδοσης, τα οποία αναφέρονται συγκεκριμένα στο e-shop. Εφόσον επιλέξετε την παραλαβή της παραγγελίας προϊόντων που διενεργήσατε μέσω του e-shop από κάποιο συμβεβλημένο με την Εταιρεία Σημείο Παράδοσης θα διαβιβάσουμε σε αυτό τα απολύτως αναγκαία δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό και ημερομηνία παραγγελίας σας και τα προϊόντα που παραγγείλατε, για να μπορέσει να σας παραδώσει την παραγγελία σας.
 1. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
 2. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονομικών κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 1. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων) της Εταιρείας ή δικαιούμενους να επιβαρύνουν αυτά.
 2. Ενδέχεται να συλλέγουν επίσης πληροφορίες από εσάς κάποια τρίτα μέρη λ.χ. διαφημιστές, δίκτυα μάρκετινγκ κ.α. χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies που περιέχει ειδική ενότητα για τα cookies τρίτων μερών). Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των εν λόγω cookies.
 3. Άλλα τρίτα μέρη για τη διαβίβαση δεδομένων στα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων.

11. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μόνο εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό ή

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους με βάση την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία συνήθως με τη μορφή τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθες που αναφέρονται εδώ ενδεικτικά:

 1. εφόσον έχετε παράσχει στην Εταιρεία την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας,
 2. εφόσον η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με την Εταιρεία ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας ή για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη προς όφελός σας,
 3. η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
12.Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

 1. Ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
 2. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και την εκτέλεση σύμβασης.
 3. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεών της.
 4. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
13. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας- Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου για την προστασία δεδομένων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ 11526 (Business Center Triaena) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] μέσω του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας και για να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική.

Ειδικά για το δικαίωμά σας ανάκλησης συγκατάθεσης διευκρινίζουμε ότι μπορείτε να το ασκήσετε όπως περιγράφουμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο της εν λόγω ενότητας 13 και κατά περίπτωση και με ειδικότερους τρόπους όπως λ.χ. μέσω επιλογής σχετικού υπερσυνδέσμου διαγραφής από λίστα παραληπτών που θα βρίσκεται στο κάτωθι τμήμα του εκάστοτε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε (π.χ. ενημερωτικά δελτία/newsletters ή μηνύματα προωθητικού/διαφημιστικού χαρακτήρα).

Επίσης μέσω του λογαριασμού σας έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που έχουν συλλεχθεί για την εγγραφή σας και σε σχέση με τη λειτουργία του λογαριασμού σας και έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε όπως επίσης και να καταργήσετε το λογαριασμό σας και να απεγγραφείτε συνακόλουθα από την Ιστοσελίδα γεγονός που θα επιφέρει διαγραφή δεδομένων σας κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα 7 της παρούσας.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντηθεί το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, δύναται να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας και λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της αιτούμενης ενημέρωσης ή την εκτέλεσης της αιτούμενης ενέργειας, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

14. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική, ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και την πραγματικότητα της διενεργούμενης εκ μέρους μας επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά μέσω ειδοποίησης στην παρούσα Ιστοσελίδα (π.χ. μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου) ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη/επικαιροποιημένη έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε σε αυτή μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις, συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα στην οποία θα βρίσκεται αυτή (η Πολιτική) διαρκώς αναρτημένη.